برای رسیدن به اوج لذت جنسی همسرم باید آلت من را بخورد و از راه دیگری به اوج لذت نمی رسمو در کل دیر ارضا می شوم. با توجه به اینکه خوردن منی حرام است و( اگر همسرم آلت من را نخورد و حتی زمانی که در حال رسیدن به اوج لذت هستم اگر خوردن را قطع کند من ارضا نمی شوم)آیا خوردن آلت من در حالی که به اوج لذت می رسم برای همسرم حرام است ؟همسرم چه باید بکند؟

خوردن آلت تناسلی زن و شوهر توسط یکدیگر اشکال شرعی ندارد حتی در موقع ارضا ولی منی و ترشحات را نباید بخورد.(1)
پی نوشت:
1. آیت الله فاضل، توضیح المسائل، مسئله 147و2754.