در روایات هنگام خواندن خطبه عقد خواندن کدام سوره یا دعا به عروس و داماد یا اطرافیان توصیه شده است ؟

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
در آداب عقد و مستحبات آن، خواندن سوره خاصی در هنگام اجرای خطبه سفارش نشده است. اگر از باب تبرک و تیمن قرآن را باز کنند و به آن بنگرند و سوره ای از آن، مانند سوره نور و يا سوره يس را بخوانند، خوب است؛ زیرا قرآن همه اش نور و هدایت است.