علت عدم بیعت مردم با امام علی(ع) پس از رحلت پیامبر(ص)