پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

سلام از مقلدین آیت اله آقای فاضل لنکرانی می باشم با دختری که 24 ساله می باشد ، چند بار صیغه موقت را به فارسی و با قید مهریه و مدت زمان کوتاه (چندروزه) جاری کردیم. این عقد برای لذت بردن از همدیگر بود ولی مقرر شد که هیچگونه دخول جنسی واقع نشود. 1- لطفا بطور دقیق بفرمائید که آیا گناه صورت گرفته است و اگر نه آیا میتوان باز صیغه موقت را جاری کنیم ؟ 2- برای انجام صیغه مجدد بین همان دو نفر ، لازمست مدت عده نگهداشته شود ؟ با احترام

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
1- به نظر آيت الله فاضل لنکراني براي ازدواج موقت يا دائم با دختر باکره بنابر احتياط واجب اذن پدر دختر شرط مي باشد، لکن اگر دختر و پسري بدون اذن پدر دختر با هم عقد را درست بخوانند، عقد آن ها را صحيح مي داند.(1)
در مورد خواندن عقد، به نظر ايشان بنابر احتياط واجب بايد به عربي صحيح خوانده شود، اگر کسي نتواند به عربي صحيح بخواند، در صورتي که ممکن باشد، بايد کسي را که مي تواند عقد را به عربي صحيح بخواند، بنابر احتياط واجب وکيل بگيرند . اگر وکيل گرفتن ممکن نشد ، مي توانند خود شان عقد را به فارسي بخوانند لکن بايد الفاظي را بگويند که معناي زوجت و انکحت را بدهد.(2)
بنابر اين اگر وکيل گرفتن براي شما به هرجهت ممکن نبوده و عقد را به فارسي صحيح خوانده ايد، عقد شما صحيح است و مرتکب گناه نشده ايد.
مي توانيد بعد از تمام شدن مدت عقد دوباره صيغه موقت را با تعيين مدت و مهريه بخوانيد ،ولي تا زماني که دختر باکره باشد، براي هر بار عقد خواندن به نظر آيت الله فاضل لنکراني بنابر احتياط واجب اذن پدر دختر شرط مي باشد.
2-اگر بين همان دختر و پسر دوباره عقد خوانده شود، عده گرفتن لازم نيست، اگر نزديکي صورت نگرفته باشد،در هر صورت عده ندارد، و بعد از تمام شدن عقد قبلي مي توانند بلا فاصله دوباره عقد بخوانند.
پي نوشت ها:
1 . آيت الله فاضل لنکراني، توضيح المسائل، مسأله 2495 و سؤال از دفتر آيت الله فاضل لنکراني.
2. آيت الله فاضل لنکراني، توضيح المسائل، مسأله 2487.