مسابقه ندادن با ورزشکاران اسرائیلی

حذف شدن ورزشکاران و نابودی عمر ورزشی آنان در کنار کشیدن در مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی و اثر سوء آن بر مردم در اسرائیل ستیزی است. اصلاً مگر ورزش سیاسی است؟
نمایش در: 
نمایش در صفحه اول سایت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.