امیرالمومنین, دفاع از ولایت، دوره عثمان.

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.