حکم سفر برای فرار از روزه

حکم سفر برای فرار از روزه

 حکم مسافرت کردن برای فرار از روزه  چیست؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.