حکم آمپول بی حسی برای روزه دار

حکم آمپول بی حسی برای روزه دار

 آیا تزریق آمپول بی حسی روزه را باطل می کند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.