بحثی درباره وضو

"...چنان چه مستحضر هستید یکی از موارد اختلاف برادران شیعه و سنی در طریقه وضو است دستور وضو در سوره مبارکه مائده آیه "6" آمده است. در اینجا چند سئوال مطرح است که تقاضا مندیم جواب آنها را مرحمت فرمایید: اولآ: وضو صرف نظر از نیت آن یک عمل ظاهری است و مسلمانان جهان از صدر اسلام به آن عمل کرده و می کنند، خلفای راشدین به عنوان صحابه پیامبر و امامان معصوم به عنوان اوصیای آن حضرت به احتمال قوی در طریقه وضو اختلافی نداشتند. این اختلاف از چه زمانی و چگونه شروع شد؟ ثانیاً : در آیه شریفه عبارت "الی المرافق" آمده است و شیعه همین قدر می تواند مدعی باشد که منظور از عبارت فوق تعیین فاصله و اندازه محل شستن است نه جهت آن و بهتر است از بالا به پایین شسته شود ، ولی شیعه عملاً "من المرافق" را واجب " الی المرافق" را مبطل وضو می داند، چرا؟ ثالثاً : حرف جر "ب" برکلمه "رؤوسکم" تاثیر کرده ولی در کلمه "ارجلکم" تاثیر نکرده است، درحالی که درآیه بعدی که دستور تیمم آمده است، حرف جر"ب" هم در کلمه "وجوهکم" تاثیر کرده است و هم در کلمه "ایدیکم" و از این جا احتمال می رود که کلمه "ارجلکم" به فعل امر "فاغسلوا" مربوط شود و شستن پاها از نظر نظافت و بهداشت معقولتر به نظر می رسد که مسح آنها."؟ در پاسخ به این پرسشها چند مطلب را بیان می کنیم