چگونه ممکن است امام زمان(عج) در سن 5 سالگی امام شوند؟