مزه خمیر دندان برای روزه دار

مزه خمیر دندان برای روزه دار

 اگر مسواک بزنیم و مزه یا بوی خمیر دندان باقی باند روزه باطل می شود؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.