شیخ الائمه(امام صادق علیه السلام)

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1.  حکومت زمان امام صادق علیه السلام و انتشار علم
2. آثار امام صادق علیه السلام   
3. سیره سیاسی امام صادق علیه السلام   
4. شاگردان امام صادق علیه السلام  
5. عدم دفاع شیعیان و شاگردان امام صادق علیه السلام از ایشان    
6. انحراف یا عدم انحراف اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/eIpFk