دیدن تصاویر مستهجن و باطل شدن روزه

دین تصاویر مستهجن و باطل شدن روزه

 در چه صورت دیدن فیلم مستهجن و عکس های افراد نامحرم روزه را باطل میکند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.