دعا

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :
1. نقش مصلحت در استجابت دعا   
2. انفعال الهی از دعای بندگان   
3. تاثیر دعا بر کار و برکت    
4. اصرار بر دعا   
5. رابطه نفرین و مشکلات    

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/XmLgH