حکم احتمال احتلام در خواب در حال روزه داری

حکم احتمال احتلام در خواب در حال روزه داری

 روزه داری که میداند که اگر بخوابدمحتلم می شود می تواند بخوابد دو در صورت محتلم شدن حکم روزه اش چیست؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.