حکم آمپول تقویتی برای روزه دار

حکم آمپول تقویتی برای روزه دار

حکم آمپول تقویتی برای روزه دار چیست؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.