استکبار ستیزی

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1.آمریکاستیزی یا استکبارستیزی    
2.دوری از استکبار یا لج بازی    
3.هزینۀ تنش با اسرائیل   
4.استکبار ستیزی و راهپیمایی    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/avwqq