سوالات و شبهات حديثي

زمان پيامبر(ص) و امامان(ع) در عزاي عزيزان به ويژه در شهادت حمزه سيد الشهدا و دیگر شهدا به سر و سينه مي زدند و گريه مي كردند و زنان بي تابي نشان مي دادند.

صفحه‌ها