آیا شیری در واقعه کربلا وجودداشت واگر بود نقش آن چه بود؟

به نقل مردی از قبیله بنی اسد، پس از آنکه حسین بن علی علیهما السلام و اصحابش شهید شدند و سپاه کوفه از کربلا کوچ کرد، هر شب شیری از سمت قبله می آمد و به قتلگاه کشتگان می رفت و بامدادان بر می گشت. یک شب ماند تا ببیند قصه چیست. دید آن شیر ، بر جسد
امام حسین (ع) نزدیک می شد و حالت گریه و ناله داشت و چهره خود را بر آن جسد می مالید. (1)
تذكر:مطلب ياد شده از ناسخ التواريخ نقل شده است و لازم است بدانيد کتاب مذكور از منابع بسیار متأخر است که روایات ضعیف و غیر معتبر در آن فراوان دیده می‌شود. اين نقل نيز نياز به بررسي دارد.
پي نوشت:
1.جواد محدثي،فرهنگ عاشورا، ناشر: نشر معروف، صفحه 264به نقل از ناسخ التواریخ، ( جلد امام حسین )، ج 4 ، ص 23.