قرآن

آياتي از قرآن صراحت دارد كه قرآن يكباره در شب قدر نازل شده (1) آياتي ديگر نيز صراحت دارد كه قرآن به تدريج و در مدت 23 سال بر قلب پيامبر نازل گرديده است. (2)

نازل كننده قرآن خداوندي است كه به غيب و آشكار جهان عالم است و حكيمي است كه هيچ كار لغو و بيهوده اي از او سر نمي زند و هر كارش بر اساس حكمت متقني است كه ممكن است

در مورد معناي نزول دفعي قرآن و چگونگي آن، اختلاف است و نظرهاي زير داده شده است:

منظور شما همان بحث نزول دفعي و تدريجي قرآن است.

صفحه‌ها