قرآن

در روايات، لوح محفوظ در برابر لوح محو و اثبات قرارگرفته، كه هر دو تركيب وصفي اند.

قرآن به صورت هاي مختلف نازل شده است....

در مورد بعضي سوره ها و آيه ها ادعاي نزول دو بار شده است، از جمله:

تعبير "ما ملكت ايمانكم" به معناي برده( كنيز) است

صفحه‌ها