قرآن

در روايات مي خوانيم كه شخص ميت، دستش از دنيا كوتاه شده مگر نسبت به برخي موارد:

اگر چه بر خواندن آيات قرآن به زبان وحي (عربي) در روايات سفارش شده است اما...

خواندن قرآن و حتي نگاه كردن به خط آن ثواب دارد

صفحه‌ها