قرآن

نه تنها خواندن قرآن بلكه نگاه به آيات قرآن نيز داراي ثواب و اجر است

اشك ريختن شما ارزشمند است و مي توانيد ...

سوره اي كه در حالت عادي اتمام آن تا آخر واجب باشد ، وجود ندارد

براي قرائت قرآن، در كلمات گهربار پيشوايان معصوم(ع) فضايل و آثاري بيان شده ...

آنچه به انسان در دنيا ، قبر ، برزخ ، قيامت و آخرت ايمني مي بخشد ، ايمان و عمل صالح است

در كتب تفسيري شيعه از جمله مجمع البيان و تفسير نمونه و تفسير نور الثقلين روايات زيادي در مورد فضيلت تلاوت سوره هاي قرآن (قبل از تفسير هر سوره اي) بيان شده است.

صفحه‌ها