پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
شنيدن قرآن هم مانند تلاوت قرآن مستحب است

شنيدن قرآن هم مانند تلاوت قرآن مستحب است و انس با كلام خداست هم چنان كه نگاه به قرآن و مرور ذهني آيات و تفكر در آيات و عمل به مضمون آيات ارزشمند است و ثواب دارد و همه اينها مقدمه براي فهم و عمل است.

البته هر كدام از شنيدن و تلاوت و ... به جاي خويش نيكوست و هر كدام كه تاثير بيشتري داشته و در ساختن شخصيت قرآني ما مؤثر تر باشد ، ثوابش بيشتر است.

ما نمي توانيم حكم كنيم كه كدام ثواب بيشتري دارد ولي همگي ثواب دارد و شما هم خوب است هر كدام را به جاي خود انجام دهي مثلا ساعتي را به تلاوت و ساعتي را به شنيدن تلاوت و ساعتي را به تامل در مضماين اختصاص دهي و همه اينها را در مسير عمل به قرآن و قرآني شدن سازماندهي نمايي.