با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز
نماز نشسته مثل نماز خواندن در حال ايستادن است .همان نمازي که بايد با قيام و ايستادن خوانده شود ، به صورت نشسته خوانده مي شود، به اين صورت که رو به قبله بنشيند و تکبيره الاحرام بگويد و نماز را بخواند .در رکوع به مقدار رکوع خم شود و ذکر رکوع را بگويد. بعد دوباره بنشيند و بعد به سجده برود و مثل ساير نماز دوسجده را به جا آورد . بعد از تمام شدن دوسجده دو باره بنشيند و رکعت دوم را بخواند .به همين ترتيب تا رکعت آخر، نماز را ادامه دهد.(1)
پي نوشت:
1. توضيح المسائل مراجع (با حاشيه آيت الله گلپايگاني)ج1 ،م 970.