لزوم تبدیل شدن معلمان به سفیران مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی در مدارس

اســفندیار چهاربنــد «معــاون وزیــر و رییــس مرکــز برنامــه ریــزی، فنــاوری اطاعــات و آمــوزش منابــع انســانی وزارت آمــوزش و پــرورش و عضــو ســتاد همــکاری هــای حــوزه هــای علمیــه و آمــوزش و پــرورش» در نشســت همــکاری مشــترک «مرکــز ملــی پاســخگویی بــه ســؤالات دینــی و ایــن وزارتخانــه» حضور یافتند و چهار موضوع را عنوان کردند:
موضوع اول در خصــوص مخاطبیــن بود، ایشان بیان کردند که مــا در آمــوزش و پــرورش اولویتمــان بــا معلــم و مربــی اســت، یعنــی اگــر بخواهیم وارد حــوزه دانــش آمــوزی شــوید، بــدون اســتفاده از ظرفیــت معلــم و مربــی کار بــه جایــی نمــی رســد.
موضوع دوم بحث ســاختار اســت یعنی متناســب بــا ایــن مخاطــب ســاختار خــود را چگونــه بازبینــی کنیــم کــه بــرای پشــتیبانی از این مخاطــب آمــاده شــود.
موضوع ســوم، روش هــا اســت به این معنی که وقتــی مخاطــب مشــخص و ســاختار معرفــی شــد، روش های ارتبــاط گیــری نیز باید مشخص گردند.
پــس از بحــث روش هــا، مســأله محتــوا پیــش مــی آیــد. با این معنی که معلــم را بایــد توانمنــد کــرد تــا در پاســخگویی بــه ایــن کاری کــه شــما انجــام مــی دهیــد، در مــدارس بــازوی شــما شــوند. ایشان اظهــار داشــتند که: بایــد کاری کــرد کــه رویکــرد محتــوای مــا رویکــرد آموزشــی باشــد نــه اینکــه منتظــر بمانیــم کــه ســؤالی از ســوی معلــم مطــرح شــود تــا پاســخ داده شــود. بایــد پیــش بینــی هــای لازم را مــد نظــر قــرار دهیم و معلــم را مثــل فــردی کــه در ایــن مرکــز پاســخ مــی دهــد، آمــاده کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم تبدیــل شــدن معلمــان بــه ســفیران مرکــز ملــی پاســخگویی بــه ســؤالات دینــی در مــدارس گفــت: بایــد صلاحیتــی کــه کارشــناس پاســخگویی در ایــن مرکــز پیــدا کــرده اســت را بــه معلــم بدهیــم .