آیة الله مجتهدی تهرانی
ریا.ناراحت شدن از نگاه مردم.قضاکردن نماز ریایی.صف اول جماعت برای نشان دادن.

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.