آیة الله مجتهدی تهرانی
تواضع علت ترقی امام.افتادگی امام خمینی.علم بدون تواضع.انواع تکبر

اگه زورت میاد سلام کنی یعنی تکبرداری.....