آیة الله مجتهدی تهرانی
تعریف ریا.ریا یعنی نشان دادن.زیارت مقبول.زیارت همراه با انفاق

ریا یعنی عملت رو به دیگران نشون بدی...