حجة الاسلام والمسلمین مسعود عالی
کنترل تخیلات.مشغول کردن نفس.مشغولیت فکر.فکر گناه

فکرگناه می تواند آن غول بزرگ را بیدار کند وانسان را به گناه بکشاند......