حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی

تاریخ طبری چقدر مورد وثوق است و کتاب تاریخی دیگری از مؤلفان شیعه که مورد وثوق باشد را ذکر بفرمایید؟
تاریخ طبری را برای خوانندگان غیر اهل فن و غیرمورخین توصیه نمی کنم. تاریخ طبری گزارشهای بی اساس و مجعول هم دارد و تشخیص آنها از عهده ی افراد عادی خارج است. موارد صحیح از غیر صحیح را فقط مورخین و اهل فن می توانند تشخیص دهند.
مثلا طبری گزارش های متعددی از شخصی به نام سیف بن عمر تمیمی نقل کرده است که گفته می شود فردی دروغ گو، غیرقابل اعتماد و جاعل حدیث بوده است. مورخان اهل فن و صاحب نظر، وقتی در سند حدیث نام تمیمی باشد آن را قبول نمی کنند.
کتاب تاریخی قدیمی که مؤلفش شیعه باشد، تاریخ یعقوبی است که کتاب خوبی است، مطالب ضعیف هم دارد ولی در مجموع قابل اعتماد است. مورخان شیعه روی یعقوبی حساب می کنند و او را مورخ مورد اعتمادی می دانند.
خوشبختانه تاریخ یعقوبی به فارسی هم ترجمه شده است. تاریخ مشابه دیگر؛ تاریخ مسعودی مروج الذهب است. محل بحث است که مسعودی شیعه بوده یا شافعی مذهب بوده است. این کتاب هم خوشبختانه به فارسی ترجمه شده است. یعقوبی در 292 یا زودتر از آن فوت کرده است و در قرن سوم زندگی می کرده و از لحاظ تاریخی بر طبری مقدم بوده و مسعودی هم در 346 فوت کرده و لذا هردو از مورخان قدیمی و پیشکسوت بوده اند.