ام المؤمنین حفصه

حفصه دختر عمر بن خطاب از قبیله بنی عدی مادرش زینب بنت مظعون.
تولد وی هیجده سال پیش از بعثت بوده است. او نخست به عقد «خنیس بن حذافه سهمی» درآمد نمود. با ظهور اسلام وی و همسرش هر دو مسلمان شدند و به مدینه هجرت نمودند. پس از جنگ بدر «خنیس» دار فانی را وداع گفت.
پس از آن که عده وفات حفصه تمام شد و مدتی پیش پدرش «عمر» ماند، و شوهری برای او پیدا نشد، عمر به «عثمان» پیشنهاد کرد که با حفصه ازدواج کند، اما عثمان این پیشنهاد را نپذیرفت. عمر پیش ابوبکر رفت و نگرانی خویش را از رد این پیشنهاد از سوی عثمان مطرح نمود و در ضمن او پیشنهاد کرد با حفصه ازدواج کند، او نیز این پیشنهاد را نپذیرفت. وی غضبناک از این دو نفر پیش پیامبر(ص) رفت و پیشنهاد نمود و سرانجام پیامبر(ص) پذیرفت و وی را با مهریه چهارصد درهم به عقد خویش در آورد. (15)
در تاریخ آمده است: حفصه با پیامبر ناسازگار بود و پیامبر(ص) وی را طلاق داد. اما با وساطت دو نفر از دایی های حفصه به نامهای «عثمان» و «قدامه» پسران «مظعون»، پیامبر(ص) رجوع نمود و از طلاق وی منصرف شد. (16) وی در گروه عایشه بود و در واقعه جمل وقتی از جنگ عایشه با علی(ع) آگاه شد، در مدینه جشن و سرور برپا کرد و از این پیش آمد اظهار شادمانی نمود. «ام کلثوم» دختر علی(ع) از این مجلس جشن خبردار شد و به صورت ناشناس وارد آن شد، سپس نقاب از چهره برکشید. حفصه چون او را دید، شرمنده شد و از وی عذرخواهی نمود. (17)
وی در سال 45 هجری در مدینه در گذشت؛ مروان حکم بر وی نماز خواند و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. (18)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. سفینة البحار، ج 1، ص 285، واژة حفصه.
16. طبقات الکبری، ج 8، ص 86.
17. سیرة النبی، ابن هشام، ج 4، ص 297؛ جوامع السیره، ص 33؛ الاعلام زرکلی، ج 3؛ ص 66.
18. طبقات الکبری، ج 8، ص 115.