جلسه دوم با موضوع نسبت میان قرآن و سنت با تاکید بر کتاب«تضاد مفاتیح الجنان با قرآن» در تاریخ 25 دیماه توسط حجه الاسلام دکتر هاشمی برگزار شد

در ادامه نشست های علمی گروه قرآن و حدیث، جلسه دوم با موضوع نسبت میان قرآن و سنت با تاکید بر کتاب«تضاد مفاتیح الجنان با قرآن» در تاریخ 25 دیماه توسط حجه الاسلام دکتر هاشمی برگزار شد. در این جلسه تاریخچه تدوین کتب ادعیه و زیارات و ویژگی مفاتیح الجنان و همچنین انگیزه آقای برقعی و سیر تحول و دگرگونی فکری و اعتقادی او مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.