پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
اگر نیستند چرا لفظ مسلمان روی آنها گذاشته شده؟
پيدايش مذهب تشيع به زمان حيات پيامبر اكرم ‌باز مي‌گردد و پيامبر اكرم‌خود هستة اصلي تفكر شيعي را بنا نهاده است‌; براي نمونه حديثي را در اين‌باره‌، به روايت ...

چرا از میان شیعه و اهل سنت - شیعه حق است مگر اهل سنت مسلمان نیستند؟  اگر نیستند چرا لفظ مسلمان روی آنها گذاشته شده؟

پيش از پرداختن به پاسخ تذكر اين نكته لازم است كه پيدايش مذهب تشيع به زمان حيات پيامبر اكرم باز ميگردد و پيامبر اكرمخود هستة اصلي تفكر شيعي را بنا نهاده است; براي نمونه حديثي را در اينباره، به روايت اهل سنت، يادآور ميشويم: سيوطي، از دانشمندان به نام اهل سنت، در تفسير معروفش "الدر المنثور في التفسير بالمأثور"، ذيل آيه سورة "إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّـَـلِحَـَتِ أُولَـََّئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ; (بينه،7) گفته است: ابن عساكر از جابر بن عبدالله، حديثي در كتاب خود ياد كرده است كه جابر ميگفت: ما نزد پيامبر اكرمبوديم، كه عليوارد شد; حضرت با ديدن عليفرمود: "و الذي نفسي بيده ان هذا و شيعته لهم الفائزون يوم القيامه، و نزلت: "إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا..."; سوگند به آن كه جان در يد قدرت اوست; اين شخص ]علي[ و شيعة او در روز قيامت فائز و رستگار و موفقاند و آية "إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا; ]دربارة آنها[ نازل شده است." سيوطي، روايتي ديگر به همين معنا از ابن عباس نقل كرده است. (1 )

بنابراين روايت و رواياتي ديگر، شالودة تفكر شيعي در دو محور "حكومت اسلامي" و "مرجعيت علمي و ديني" از همان دوران اوليه تبليغ دين مبين اسلام ريخته شده، آنچه مجموعة مسلمانان را به دو فرقة شيعه و سني تقسيم كرد، اختلاف بر دو محور ياد شده بين اين دو گروه بود.

هواداران و پيروان علينظر به مقام و منزلت و دستورات مؤكّدي كه پيامبر اكرمدربارة جانشيني آن حضرت داده بود، در برابر گروه مخالف كه با عجله و بدون مشورت و رعايت دستورات اكيد رسول خدا، ابوبكر را به جانشيني او انتخاب كرده بودند، از جهت اعتقادي موضع گرفته، همچنان به پيروي از عليو عمل به دستور پيامبر  ادامه دادند.

از آن پس، رفته رفته و با قوت گرفتن و گسترده شدن تفكر شيعي، مباحثات و مجادلات و گفتگوهاي فراواني بين دانشمندان شيعي و سني رخ داد كه در نتيجة آن، دامنة اختلافهاي ياد شده گستردهتر گرديد و پاي شماري از مباحث كلامي، چون علم و عصمت امام نيز به دايرة بحث و گفتگو باز شد.(براي آگاهي بيشتر از سير تفكر شيعي ر.ك: "شيعه در اسلام" علامه طباطبايي، انتشارات جامعه مدرسين / "تاريخ شيعه" تأليف آية الله محمد حسين مظفر و ترجمة: دكتر سيد محمد باقر حجتي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.)

يادآور ميشويم كه دانشمندان و عالمان شيعي براي اثبات حقّانيت مذهب خويش، كتابهاي مسبوطي تأليف كردهاند كه "عبقات الانوار" در دهها جلد، تأليف علامه مير حامد حسين لكهنودي نيشابوري و "الغدير" در 11 جلد، تأليف علامه اميني و "احقاق الحق" از نمونههاي برجستة آنهاست.نوشتههاي استاد تيجاني (از دانشمندان اهل سنّت كه به مذهب تشيّع گرويده است) كه به فارسي ترجمه شده، در اينباره، قابل استفاده است.

در این باره كتاب «چگونه هدایت شدم» بسیار شیرین و خواندنی است. آن را مطالعه بفرمایید. در این جا تنها به عنوان نمونه به یكی از استدلالهای ایشان بر حقانیت شیعه اشاره میكنیم كه یكی از بهترین راههای اثبات حقانیت شیعه در هر زمان و برای هر كس است. ایشان برای اثبات حقانیت شیعه گفته است: رسول خدا(ص) فرمود: «یوشك أن یأتی رسول ربّی فأُجیبَ وإنّی تارك فیكم الثقلین أوّلهما كتاب الله فیه الهدی والنور وأهل بیتی اُذكّركم الله فی أهل بیتی اُذكّركم الله فی أهل بیتی؛در آیندهای نه چندان دور دعوتِ حق را لبیك خواهم گفت و در بین شما دو امانت گرانبها باقی مینهم: یكی كتاب خدا كه در آن هدایت و نور است، و دیگری اهل بیتم. شما را به پیروی از اهل بیت خود سفارش میكنم، شما را به پیروی از اهل بیت خود سفارش میكنم».

اگر در این روایت شریف (كه همة صحاح اهل سنت آن را نقل كردهاند) با دقت بنگریم، میبینیم تنها شیعه است كه  این دو امانت گرانبها (كتاب خدا و عترت پاك) پیروی میكند.

معنای عترت در روایت ثقلین این میشود كه به اهل بیت رجوع كنید، تا سنت مرا به شما بیاموزند، زیرا آنها منزه و به دور از دروغ میباشند و خدا با آیة تطهیر، آنان را از پلیدیها به دور دانسته است.

قرآن كریم با چندین وجه قابل تفسیر و تأویل است. برای درك مفاهیم و معارف آن باید به كسانی كه در دانش بیمانند هستند و به گفتة رسول خدا، به اهل بیت پیامبر رجوع كرد.

شیعیان در همه مسایل به پیشوایان معصوم و اهل بیت رسول خدا مراجعه مینمایند و آن گاه كه در زمینهای روایت یا آیه روشنی نیامده باشد، به اجتهاد میپردازند، ولی اهل سنت در همه چیز (چه در تفسیر قرآن و چه در شرح سنت و معنا و تفسیر آن) به صحابه رجوع میكنند و از آنان پیروی مینمایند و به دلیل عدم عصمت در صحابه، اعتماد به گفته آنان كار دشوار است. (2)

در روایت دیگر رسول خدا فرمود: «انّما مَثَل أهل بیتی فیكم مثل سفینة نوح مَنْ ركبها نجا و مَنْ تخلّف عنها غَرق؛ اهل بیت من چون كشتی نوح در میان امت است. هر كس بر كشتی سوار شد، نجات یافته و آنان كه خودداری كنند، غرق خواهند شد». انگیزهای كه آنان به كشتی تشبیه شدهاند، این است كه هر كس جهت سپاس از نعمت پروردگار به آنان عشق بورزد و آنها را بزرگ بدارد و از اندیشمندان آنان رهنمود بگیرد، از تیرگیها و ظلمت و مخالفتها رها میگردد. اما هر كس از آن سرپیچی كند، در دریای كفران نعمت و در وادی سركشی و طغیان غرق و نابود خواهد شد. (3)

تفصیل راههای اثبات حقانیت شیعه در همان كتاب و كتاب «همراه با راستگویان» (اثر دیگر دكتر محمد تیجانی) و كتاب «المراجعات» از علامه سید شرفالدین كه ترجمه آن رهبری امام علی (ع) است، مطالعه شود.

البته اهل سنت مسلمان هستند. ولی هركس كه مسلمان بود نمی توان گفت كه راه وروش او حق است چون مسلمانان دارای فرق ومذاهب زیادی هستند كه به دو مذهب مهم به نام شیعه و سنی منقسم می شوند كه هر كدام از این دو نیز به فرق متعدددیگری منشعب می شوند كه می توانید به كتاب ، فرهنگ فرق اسلامی  ،از دكتر محمد جواد مشكور، مراجعه نمائید. ،تنها مكتب برحق مكتب اهل بیت وشیعه جعفری است . البته ما وظیفه داریم نسبت به سایر فرق اسلامی احترام نموده با مهر و محبت با آنان بر خورد نمائیم .

پینوشتها:

1 . الدر المنثور في تفسير المأثور ،ج 6 ، ص 379 ،سيوطي جلال الدين‏ ، قم‏ ،  كتابخانه آية الله مرعشي نجفي‏ ، : 1404 ق‏.

2. راه یافتگان، ص 190، بوستان كتاب، قم، 1382ش.

3. همان، ص 202.