پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
دليل اين رفتارهاچيست ومن بايدچه بكنم؟
وقتي شوهرتان نوجواني بيش نبوده است، طبيعتاً به خاطر يك سري فعل و انفعالاتي كه در بدنش در دوران بلوغ در جريان بوده كه افزايش ميل جنسي و احياناً ناكامي‌هاي ...

مشكل بزرگ همسرمن شهوت بالاي اوست كه به نظرخودم ناشي ازديدن فيلم هاوتصاويرغيراخلاقي بوده كه ازمقطع راهنمايي تا به اكنون كه24سال سن دارد مدام نگاه ميكرده وعلاقه بسياري كه به اين تصاويردارد خيلي مشكلات واختلافات براي ماايجادكرده است.وهمچنين بسيارجزيي نگراست وبه جزييات1زن حتي درخيابان ودريك نگاه بطوردقيق توجه ميكنداين نگاه كردن ودقت اومراآزارميدهدطوري كه ديگردوست ندارم بااوبه بيرون ازخانه ياجايي كه زنان ديگري هم حضوردارندبروم.اوازمن

 انتظارداردكه مانندفلان زن يافلان بازيگررفتاركرده ياآرايش كنم و ازسبك آرايش من راضي نيست اماخودم دوست دارم آيااين صحيح است كه چون فقط براي همسربايدآرايش كردلذاهرآرايشي كه شوهربخواهدبايدانجام داد؟تقصيرمن چيست كه هرچه تلاش ميكنم آن چيزي نميشودكه اوميخواهد؟وسراين قضيه باهم دايم دربحث ودعواهستيم.1مسيله ديگرهم هست اينكه همسرم گرايش زيادي ب جنس مخالف دارد،حتي صداي1زن نظراوراجلب ميكندوهرباركه براي مدتي ازاودورميشوم به صحبت باجنس مخالف ميپردازد.لطفابگوييد دليل اين رفتارهاچيست ومن بايدچه بكنم؟باتشكر

وقتي شوهرتان نوجواني بيش نبوده است، طبيعتاً به خاطر يك سري فعل و انفعالاتي كه در بدنش در دوران بلوغ در جريان بوده كه افزايش ميل جنسي و احياناً ناكاميهاي جنسي او را به دنبال داشته است به غلط و يا از سر كنجكاوي او را به مشاهده تصاوير مبتذل و فيلمهاي مستهجن جنسي كشانيده است تا او با انجام اين كار، بخشي از تمايلات جنسي خود را لاپوشاني كند اما متأسفانه او را گرفتار آسيبهاي ناشي از تماشاي اين گونه فيلمها و تصاوير نموده است. از سوي ديگر، ممكن است شخص به تدريج به مشاهده تصاوير و يا فيلمهاي جنسي مستهجن عادت كند و از سر عادت و نه نياز به تماشاي اين گونه تصاوير و يا فيلمهاي جنسي مستهجن بنشيند.

البته توجه داشته باشيد كه مشاهده تصاوير مبتذل و فيلمهاي مستهجن جنسي، هيچ گاه انسان را راحت و آسوده نخواهد كرد بلكه، تحريك كاذبي را در فرد به وجود ميآورد و به صورت قهري، باعث تشديد ميل جنسي و افزايش شهوت ميگردد و فرد را به ادامه كار و كسب لذتِ جنسي از طريق مشاهده تصاوير و فيلمهاي مستهجن و گناه آلود و يا چشم چراني وادار ميكند. از طرف ديگر، تصورات جنسي و تخيلات شهواني كه از مشاهده اين گونه فيلمهاي مستهجن به وجود ميآيد، سبب خود تحريكي و تحريك شدگي دائمي فرد ميشود و به تدريج فرد را به انحرافات اخلاقي مختلف، ميل به برقراري روابط نامشروع و تنوع طلبي جنسي ميكشاند.

با اين اوصاف، با توجه به شرح حال و توصيفي كه از وضعيت شوهرتان بيان كرديد، به نظر ميرسد علت اصلي شهوت بالاي شوهرتان، بيبندوباريهايي است كه او از گذشته تا كنون داشته است و خواسته و ناخواسته به تماشاي تصاوير مبتذل و فيلمهاي مستهجن جنسي پرداخته و در نتيجه آن، سبب افزايش فزاينده تمايلات جنسي خود گرديده است.

آسيبهاي مشاهده تصاوير مبتذل و فيلمهاي مستهجن جنسي تنها به افزايش شهوت و ميل جنسي خلاصه نميشود بلكه، گاهي جذابيتهاي اغراق آميز و تصنعي چنين فيلمهايي، باعث مي شود جذابيتهاي همسر، كمرنگ شده و مقايسه منفي بين همسر و آن هنرپيشهها صورت گيرد كه اين امر موجب بي ميلي جنسي نسبت به همسر مي گردد كه به دنبال آن، فرد به زنان و دختران ديگر علاقهمند ميگردد و در صدد ارتباط نامشروع با آنان بر ميآيد. به هر حال، اين كه شوهرتان به سوي جنس مخالف كشيده ميشود و با دقت به چهره و اندام آنان خيره ميشود و يا با آنان صحبت ميكند؛ اين مسئله بيارتباط با گذشته گناهآلود شوهرتان و بيبندوباريهايي كه او در زمينهي مشاهده تصاوير مبتذل و فيلمهاي مستهجن جنسي و برقراري ارتباطات نامشروع با زنان ديگر داشته است، نيست بنابراين، بهترين راه براي كنترل غريزه جنسي شوهرتان و نگه داشتن آن در سطح نرمال، تشويق و ترغيب او به عدم تماشاي اين گونه تصاوير و فيلمها است. البته اين مهم بايد با ظرافت هر چه تمام صورت بگيرد و الا ممكن است نتيجه معكوس داشته باشد و باعث برانگيختن حس لجاجت و جريح شدن وي گردد.

براي اين كه شوهرتان را متوجه اشتباه خود گردانيد، لازم است در يك فضاي آرام و صميمانه با شوهرتان صحبت كنيد و آسيبهاي نامطلوب و پيامدهاي منفي ناشي از مشاهده تصاوير مبتذل و فيلمهاي مستهجن جنسي را براي او خوب تشريح نماييد و خيرخواهانه و دلسوزانه از او بخواهيد كه اين كار را كنار بگذارد تا آرامش زندگيتان حفظ شود و احياناً از انحراف وي جلوگيري به عمل آيد.

انتظارات و توقعاتي كه شوهرتان از شما در مسئله آرايش دارد بيارتباط با عادتي كه او پيدا كرده كه با چشم چراني و يا مشاهده تصاوير و فيلمهاي مبتذل به تماشاي زنان و دختران ميپردازد، نيست. در واقع، يكي ديگر از آسيبهاي اين گونه كارها، افزايش سطح توقعات و مقايسههاي ناروايي كه ممكن است فرد پيدا كند و همسر خود را با زنان و دختران ديگر دائماً مقايسه نمايد و انتظار داشته باشد كه همسرش مانند آنان آرايش كند تا جذابيت او بيشتر گردد. البته اگرچه ما انتظارات و توقعات بيش از حد و نامتعارف شوهرتان را درست نميدانيم ولي بر اين باوريم اگر شما بتوانيد در در قضيه آرايش، به خواست و نظر شوهرتان هم اهميت بدهيد طبيعتاً از نظر وي جذاب تر خواهيد شد و او رغبت بيشتري به شما خواهد داشت. صرف نظر از اين مطلب، فعلاً بايد شوهرتان را متوجه اشتباه خود گردانيد. البته همان طور كه عرض كرديم اين مسئله را بايد با ظرافت، لطافت و هوشمندانه پيگيري نماييد تا باعث تغيير رفتار شوهرتان گردد. انتقادهاي مستقيم و پي در پي، سرزنش، جنگ و دعوا، بگو مگوهاي افراطي و غير صميمانه معمولاً نتيجه عكس دارد به همين خاطر، به شما توصيه ميكنيم به جاي اين كه با شوهرتان درگير شويد و يا به او گير دهيد سعي كنيد به او معيار دهيد تا او خودش به اشتباه خويش پي برد. البته تقويت و پرورش مباني ديني و اعتقادي شوهرتان و برانگيختن حس مذهبي او ميتواند از تكرار اشتباهات او جلوگيري به عمل آورد.

اگر با اين راهكار، كار به جايي نبرديد در اين صورت، توصيه مي شود بدون اين كه اين جريان را به آشوب بكشانيد و به بحران تبديل كنيد و يا جنگ و دعوا راه بيندازيد و حريم خود و شوهرتان را بشكنيد و كاري كنيد كه او از خود لجاجت نشان دهد و با وقاهت تمام به رفتار ناپسند خود ادامه دهد و يا امنيت رواني و جاني شما را تهديد كند، سعي كنيد به بهانه اي و با ترفندهاي مختلف او را به مراكز مشاوره اي و خدمات روانشناختي معتبر بكشانيد و با كمك روانشناسان، مشاوران و خانواده درمانگران با تجربه شوهرتان را متوجه برخي اشتباهات خود گردانيد و در اصلاح رفتار وي بكوشيد. به طور حتم، اگر شوهرتان متوجه اشتباه خود گردد و رفتار ناشايست خود را كنار بگذارد هم ميل جنسي او تعديل ميشود و هم انتظارات نامعقول وي كاهش ميبابد و در يك كلمه، آرامش به زندگيتان بر ميگردد.

مكاتباتي كه شوهرتان با اين مركز داشته و دارد همگي گوياي اين است كه وي تا حدود زيادي متوجه اشتباه خويش شده است و به خوبي ميتواند با همدلي و همكاري شما و كمك ساير متخصصين، تغيير را در خود ايجاد كند و زندگي ايدهآلي را براي شما ايجاد كند و آرامش، صفا و صميميت را به زندگيتان برگرداند.