پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
تكلیف ما چیست؟
قطع رابطه با ارحام ( پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و خواهر و برادر و عمه و عمو و خاله و دایی و فرزندان همه آن ها ) جایز نیست. باید ببینید ...

ما در فامیلی زندگی می كنیم كه عموما" از لحاظ دینی و بالاخص انقلابی تعهد آنچنانی ندارند و در صورت معاشرت چه به صورت تلفنی و یا حضوری نكاتی مطرح می شود. اینجانب می خواهم بدانم تكلیف ما چیست؟ از یك طرف اگر رابطه را قطع كنیم كسی باقی نمی ماند و از طرف دیگر هم مشكلات عقیدتی وجود دارد.

قطع رابطه با ارحام ( پدر  و مادر  و پدر بزرگ و مادر بزرگ و خواهر و برادر  و عمه و عمو و خاله و دایی و فرزندان همه آن ها ) جایز نیست. باید ببینید  فامیل های تان از ارحام هستند یا فامیل های سببی(فامیل هایی كه با ازدواج فامیل می شوند) قطع رابطه با ارحام جایز نیست .

اما اگر از احام هستند،  اگر می شود و فائده دارد، یعنی اهل منطق و استدلال هستند، سعی كنید با گفتگو از انحرافات  جلوگیری كنید . اگر با بحث و استدلال قانع نمی شوند، بلكه بر عقیده خود اصرار و پافشاری دارند، سعی كنید در رفت و آمدهای تان از آن ها بخواهید كه بحث های اعتقادی و سیاسی  مطرح نشود و هیچ یك از عقائد حرف نزنند. اگر باز نشد،لازم نیست ارتباط زیاد و حضوری باشد، بلكه می توانید از شیوه دوری و دوستی استفاده كنید. ارتباط حضوری را كاهش داده و با تلفن به احوال پرسی محض بپردازید. قبل از اینكه بخواهد بحث به جایی بكشد كه با هم تفاهم ندارید، ارتباط تلفنی یا حضوری را محترمانه خاتمه دهید.

  اگر  از ارحام هستند ،می توان به گونه ای برخورد كرد كه هم قطع رابطه نشود، هم اصطكاك و درگیری پیش نیاید.

 اگر از فامیل های سببی هستند، با اینكه منع شرعی از قطع رابطه وجود ندارد، ولی توصیه می كنیم مانند ارحام با آن ها برخورد كنید، یعنی همان مراحلی را كه برای ارحام گفتیم ،برای آن ها هم انجام دهید و قطع رابطه نكنید .