پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
روزه در ادیان قبل چگونه بوده است؟
يهودي‌ها در يوم كيپور (YOM KIPPUR) روزه مي‌گيرند. يوم كيپور تعطيلي مذهبي يهوديان در ماه سپتامبر يا اكتبر است كه مردم در آن روز روزه مي‌گيرند و در كنيسه، دعاي...

روزه در ادیان قبل چگونه بوده است؟

روزه در اديان ديگر:

صابئين:

صابئين يا مندائيان (پيروان حضرت يحيي) در روزهاي ويژهاي از سال كه آنها را مبطل مينامند از خوردن گوشت، ماهي، تخم مرغ خودداري ميكنند از جمله اين روزها 26 و 27 و 28 و 29 و 30 ماه سمبلتا، روزهاي ششم و هفتم ماه دولا و روز دوم ماه هطيا است.

آنها روزه واقعي را روزهدار بودن اعضا و جوارح آدمي ميدانند كه در كتاب كنزاربا يا صحف آدم مقدسترين كتاب مندائيها آمده است: «اي مومنان برايتان گفتم كه روزه بزرگ فقط نهي از خوردن و آشاميدن نيست بلكه ديدگانتان را از نگاه هاي هيز و شيطاني و گوشهايتان را از شنيدن حرف هايي كه مردم در خانه خود ميزنند برحذر داريد و زبانهايتان را به گفتارهاي دروغ و ناپسند نيالائيد و ....».

يهوديت:

يهوديها در يوم كيپور (YOM KIPPUR) روزه ميگيرند. يوم كيپور تعطيلي مذهبي يهوديان در ماه سپتامبر يا اكتبر است كه مردم در آن روز روزه ميگيرند و در كنيسه، دعاي صبر ميخوانند. آن روز را، روز كفاره هم ميگويند.

يهوديان شش روز ديگر را نيز روزه ميگيرند كه " TISHA B'AV " ( نهم آوريل، روزي كه معبد يهوديان در آن روز تخريب شد) از آن جمله است.

در «يوم كيپور» و " TISHA B'AV " خوردن و آشاميدن از زمان غروب آفتاب تا غروب بعدي به مدت 24 ساعت ممنوع است، در حالي كه در ساير ايام روزه، اين محدوديت از طلوع تا غروب آفتاب است.

هدف از روزه در دين يهوديت، استغفار از گناهان يا درخواست حاجت خاصي از خداست.

مسيحيت:

مسيحيت فرقههاي زيادي دارد كه شايد به دليل عدم تفاهم بر روي اصول ديني، فرهنگ متفاوت مسيحيان و سليقههاي شخصي بوده است. گاهي تفاوت اعتقادي بين اين فرقهها آنقدر زياد است كه شايد هر كدام دين متفاوتي به نظر آيند.

آيين كاتوليك :

كاتوليكها در روزهاي چهارشنبه خاكستر «ASH WEDNESDAY» (اولين روز ايام روزه مسيحيان) و جمعههاي ايام روزه «LENT» و جمعه پاك «GOOD FRIDAY» روزه ميگيرند و از خوردن گوشت خودداري ميكنند. كاتوليكها قرنهاي متمادي از خوردن اين ماده غذايي در تمام جمعهها منع شده بودند، اما از اواسط دهه 1960 خودداري از مصرف گوشت در جمعههاي خارج از ايام روزه، به نظر محلي و شخصي افراد واگذار شد.

در روز چهارشنبه خاكستر و جمعه پاك، خوردن دو وعده غذايي كوچك و يك وعده غذايي عادي جايز است، اما خوردن گوشت ممنوع است. در ساير جمعههاي ايام روزه نيز مصرف هر نوع گوشتي حرام است. براي روزههاي اختياري در روزهاي جمعه، برخي افراد به جاي خودداري از غذا خوردن، رياضت ديگري را براي تقرب در نظر ميگيرند يا نماز مخصوصي را ميخوانند.

هدف از اين روزه كنترل هواهاي نفساني و رياضت كشيدن براي بخشايش گناهان و همدردي با فقراست.

آيين ارتدوكس شرقي:

در اين فرقه، دورههاي متعددي براي روزه وجود دارد كه شامل ايام روزه «LENT»، روزههاي رسولان «APOSTELS»، روزه آسودن يا دورماسيون «DORMITION»، روزه تولد مسيح «NATIVITY» و روزههاي ديگر است. هر چهارشنبه و جمعه، روزهاي روزه به شمار ميآيند به غير از آنهايي كه در هفتههاي خالي از روزه واقع ميشوند.

در روزه اين آيين به طور كلي مصرف گوشت، لبنيات و تخم مرغ ممنوع است. ماهي در برخي روزهاي روزه ممنوع است و در بعضي روزها مجاز.

ارتدوكسها به اين دليل روزه ميگيرند كه معتقدند پرهيز از شكم پروري، رحمت خدا را براي آنها به ارمغان ميآورد.

آئين پروتستان:

روزه در اين آيين، قانون جامعي ندارد، بلكه به انتخاب و صلاحديد افراد، كليساها، مؤسسات يا انجمنهاست.

برخي از افراد كلاً از مصرف غذا و نوشيدني امتناع ميكنند؛ بعضي ديگر فقط آب يا آب ميوه مينوشند؛ يا اينكه فقط غذاهاي مشخصي را ميخورند و از غذاهاي خاصي امتناع ميكنند و با هر وسوسهاي مقابله ميكنند.

هدف از روزه در اين آيين، تقويت روح يا به كرسي نشاندن يك سخن حق در جامعه مدني يا سياسي است.(1)

زرتشت:

در مورد روزه در آيين زرتشت نيز بايد گفته شود كه روزه گرفتن و نخوردن آب و غذا بخاطر اينكه باعث سستي بدن و عدم فعاليت مفيد و كار روزانه مي شود ناپسند مي باشد. امابراي افراط نكردن در خوردن گوشت حيوانات روزهاي دوم و دوازدهم و چهاردهم و بيست و يكم هر ماه زرتشتيان از خوردن گوشت پرهيز مي كنند اين چهار روز متعلق به چهار امشاسپند .... مي باشد. رييس انجمن موبدان تهران(دكتر خورشيديان)، از اين رو، گفت: در اوستا مفهوم روزه به روزه باطني نسبت داده مي شود و روزه ظاهري وجود ندارد اگرچه امساك و تحت فشار قرار دادن جسم براي تمركز بيشتر بر اعمال و مناسك ديني عملي ستودني است. وي اظهار داشت: در عين حال در آيين زرتشت در ۴ روز مخصوص در هر ماه هر نوع كشتار و قرباني كردن حيوانات و استفاده كردن از گوشت ممنوع است. دكتر خورشيديان در تشريح معناي روزه باطن گفت: ما زرتشتيان بايد در سه بخش معنوي “شنوايي”، “انديشه” و “حساس” هميشه روزه داشته باشيم يه آن معنا كه از طريق اين سه حس از نيكي دور نشويم و بخ “انديشه و حساس و شنوايي” مان هميشه سرشاز از نيكي باشد. رييس انجمن موبدان تهران افزود: همچنين در اوستا بر روزه بزرگتري تاكيد شده است و آن حفظ هفت عضو بدن، مشتمل بر دو چشم، دو دست، دو پا و زبان در تمام طول زندگي از هرگونه آلودگي است و اين هفت عضو هميشه بايد پاك نگه داشته شوند كه از اين عمل نيز تحت عنوان روزه ياد مي شود.(2 )

پي نوشت ها:

1 .http://www.abdollahzade4u.blogfa.com/post-22.aspx

2 .بر گرفته از :

http://www.tarikhema.ir/iran-bastan/IRAN/article-1512/%D8%B1%D9%88%D8%B2...