پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آیا خداوند قادر به ایجاد محالات است؟
باید به چند نكته توجه داشت: الف) قدرت الهي بي‏نهایت است و حدي براي آن نمي‏توان فرض كرد. ب) همیشه قدرت به امر ممكن تعلق مي‏گیرد، یعني، هركاري كه امكان وجود آن...

آیا خداوند قادر به ایجاد محالات است؟

باید به چند نكته توجه داشت:

 الف) قدرت الهي بي‏نهایت است و حدي براي آن نمي‏توان فرض كرد.

ب) همیشه قدرت به امر ممكن تعلق مي‏گیرد، یعني، هركاري كه امكان وجود آن باشد، متعلق قدرت است.

ج) محال بر دو نوع است: عادي و ذاتي.

1. محال عادي، یعني آن كه ممكن است انجام بگیرد، ولي به طور خارق‏العاده و از عهده افراد عادي و علت‏هاي معمولي خارج است، نظیر معجزه‏هاي پیامبران، مثلاً اژدها شدن عصا محال عادي است، یعني، از طریق علت‏هاي مأنوس امكان ندارد. نیز از عهده افراد عادي خارج است، ولي كاري است ممكن كه با علل غیرعادي (خارق‏العاده) و توسط حضرت موسي (ع) انجام گرفت.

2. محال ذاتي، آن است كه اصل فرض آن دچار تناقض است، مثلاً در جاي خود ثابت شده كه شریك براي خدا غیرممكن است.

سخن ما و پرسش شما در خصوص این قسم، یعنی محالات حقیقی و ذاتی است كه فرض امكان تحقق در آن راه ندارد. امور غیر ممكن قابلیت ذاتی برای تحقق خارجی ندارند، نه این كه بتوانند محقق شوند و موجودی قدرت این كار را نداشته باشد. اگر گفته شود خداوند می تواند سنگی را بیافریند كه توانایی بر جابجایی آن نداشته باشد؟در پاسخ گفته می شود كه این فرض بازگشت به تناقض می كند، چرا كه لازمه این فرض این است كه خداوند هم قادر مطلق باشد و هم نباشد . قادر مطلق باشد، چون خداست. قادر نباشد، چون توانایی جابجایی ندارد. تناقض هم محال است.

پس لفظ «مي‏تواند» یا « قدرت دارد»در جایي به كار مي‏رود كه امكان انجام آن كار محرز باشد. بنابراین با وصف این كه فعلی محال و غیرممكن است، قدرت داشتن در مورد آن فعل بی معنا است . (1)

براي آگاهي بیش تر ر.ك:

1- آموزش عقاید، مصباح یزدي، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامي، ص 77.

2- آموزش فلسفه، مصباح یزدي، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامي، ج 2، ص 380.

پینوشت:

1. محمد سعيدي مهر، آموزش كلام اسلامی، ج 1، ص 233- 234. انتشارات طه ، قم 1383 ش.