پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
تعدادی از معجزات علمی قرآن كریم از قبیل پزشكی و ... را ذكر بفرمایيد.
مقصود از معجزه علمی قرآن، آیاتی است كه راز گویی علمی باشد ،یعنی مطلبی علمی را كه قبل از نزول آیه كسی از آن اطلاع نداشته ، بیان كند، به طوری كه مدت ها بعد از ...

تعدادی از معجزات علمی قرآن كریم از قبیل پزشكی و ... را ذكر بفرمایيد.

مقصود از معجزه علمی قرآن، آیاتی است كه راز گویی علمی باشد ،یعنی مطلبی علمی را كه قبل از نزول آیه كسی از آن اطلاع نداشته ، بیان كند، به طوری كه مدت ها بعد از نزول آیه مطلب علمی كشف شود و این مسأله علمی طوری باشد كه با وسایل عادی كه در اختیار بشر عصر نزول بوده ، قابل اكتساب نباشد.(1)

آقای دكتر محمد علی رضایی اصفهانی در كتاب پژوهشی در اعجاز علمی قرآن (2)،به طور مفصل معجزات علمی قرآن را با استناد به آیات شریفه و تفسیر آن ها بیان كرده كه ما در این جا آن ها را اجمالا ذكر می كنیم:

 

     الف- قرآن و علوم كیهان شناسی

 

1- چگونگی آغاز جهان     "ثم استوی الی السماء و هی دخان"(3)

                                ( سپس به آسمان پرداخت در حالی كه دود بود).

2- مراحل خلقت جهان    "إن ربكم الله الذی خلق السموات و الارض فی ستة أیام"(4)

                                (همانا پروردگار شما خدایی است كه آسمان ها و زمین را در شش روز یا مرحله خلق كرد).

3- نیروی جاذبه             " الله الذی رفع السموات بغیر عمد ترونها"(5)

    (خداست كه آسمان ها را بدون ستوني كه شما ببينيد  برافراشت.پس ستون دارد اما شما نمي بينيد).

4- حركت خورشید         " والشمس تجری لمستقر لهاذلك تقدیر العزیز العلیم"(6)

                               (و خورشید كه بر مدار معین خود حركت می كند كه این اندازه گیری خدای عزیز و داناست).

5- حركت و كروی بودن زمین "و الارض بعد ذلك دحیها"(7)  (و زمین را پس از آن بگسترانید) همچنین مفسرین از آیه"رب المشرقین و رب المغربین"(8)كروی بودن زمین را استفاده كرده اند.

6- سرانجام خورشید و ستارگان و زمین و كوه ها:  " إذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سیرت"(9)

                                 (هنگامی كه آفتاب تابان تاریك شود و ستارگان تیره شوند و كوه ها به حركت درآیند).

 

   ب- قرآن و علوم زیست شناسی

 

1- منشا پیدایش حیات در زمین                    "و جعلنا من الماء كل شئ حی"(10)

                                                          (و از آب هر چیزی را زنده گردانیدیم).

2- خلقت انسان اولیه و مراحل آفرینش او       "انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه"(11)

                                                         (ما انسان را از آب نطفه مختلط خلق كردیم كه امتحانش كنیم).

3- زوجیت گیاهان و اشیاء                          "و من كل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین..."(12)

                                                         (و هر گونه میوه را پدید آورد و همه چیز را جفت بیافرید).

4- لقاح گیاهان و ابرها                              "و ارسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السماء ماء..."(13)

                                                   (و ما بادهای آبستن كن رحم طبیعت را فرستادیم و باران را از آسمان فرود آوردیم)

 

 

      ج- قرآن و علوم پزشكی

 

1- بهداشت غذایی                            "یا ایها الذین امنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم"(14)

                                                   (ای اهل ایمان! روزی حلال و پاكیزه ای كه ما نصیب شما كردیم بخورید).

2- ممنوعیت خوردن گوشت مردار و خوك و خون  "إنما حرم علیكم المیتة و الدم و لحم الخنزیر..."(15)

                                                           (به تحقیق خدا  بر شما مردار و خون و گوشت خوك را حرام گردانید).

3- بهداشت مسائل جنسی از قبیل:

 

- ممنوعیت آمیزش با زنان در عادت ماهیانه " ویسئلونك عن المحیض قل هو أذی فاعتزلوا النساء فی المحیض و لا تقربوهن    

    حتی یطهرن..."(16)

( از تو درباره عادت شدن زنان سوال كنند،بگو آن رنجی  برای زنان است.در آن حال از مباشرت آنان دوری كنید تا پاك شوند...).

 

- ممنوعیت زنا                  "و لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و ساء سبیلا"(17)

                                (  هرگز به عمل زنا نزدیك نشوید كه كاری بسیار زشت و راهی ناپسند است).

پی نوشت ها:

1. رضایی اصفهانی،اعجازها و شگفتی های علمی قرآن،انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن،1386 ،ص29.

2. رضایی اصفهانی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن،انتشارات كتاب مبین،چاپ دوم1381.

3. فصلت(41)آیه11.

4. اعراف(7)آیه54

5. رعد(13)آیه2.

6. یس(36)آیه38.

7. نازعات(79)آیه30.

8. رحمن(55)آیه17.

9. تكویر(81)آیه1-3.

10. انبیاء(21)آیه30.

11. دهر(76)آیه2.

12. رعد(13)آیه3.

13. حجر(15)آیه22.

14. بقره(2)آیه172.

15. همان آیه 173.

16. همان آیه222.

17.  اسراء(17)آیه32.