پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
قلم عالمان بر خون شهيدان برتري مي‌كند؟
پرسشگر محترم اين حديث را محدثان معتبري همچون شيخ صدوق و شيخ طوسی و فتال نيشابوري و ... در كتب روايي خود نقل كرده اند و اين حديث يكي از نشانه هاي فضيلت ...

مي خواستم ببينم منبع معتبر براي اين حديث وجود دارد.

امام صادق(ع) فرمودند: زماني كه روز قيامت شود، خداوند (عزوجل) مردم را در يك جا جمع ميكند و ترازوهاي عدالت گذاشته ميشود و خون شهيدان با قلم دانشمندان وزنكشي ميشود، پس قلم عالمان بر خون شهيدان برتري ميكند.

پرسشگر محترم اين حديث را محدثان معتبري همچون شيخ صدوق (1)و شيخ طوسي(2) و فتال نيشابوري(3) و ... در كتب روايي خود نقل كرده اند و اين حديث يكي از نشانه هاي فضيلت علم و عالم است.

پي نوشت ها:

1. شيخ صدوق، امالي، تهران، مؤسسه بعثت، 1417ق، 233؛ من لا يحضره الفقيه، قم، انتشارات اسلامي، 1404ق، ج4، ص398-399.

2. شيخ طوسي، امالي، قم، دار الثقافه، 1414ق، ص521.

3. فتال نيشابوري، روضه الواعظين، قم، منشورات الشريف الرضي، ص9.