پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
و اگر نتوانستيم بايد قضاي آن را انجام دهيم؟
خداوند غني و بي نياز از همه چيز است، چون غير از خدا هر چه موجود است، همه مخلوق خدا است و نيازمند به او. قرآن ميفرمايد : «اي مردم! شما همگي نيازمند به خداييد...

اگر خداوند غني است، چرا بايد او را عبادت كنيم، روزه بگيريم و اگر نتوانستيم بايد قضاي آن را انجام دهيم؟

 خداوند غني و بي نياز از همه چيز است، چون غير از خدا هر چه موجود است، همه مخلوق خدا است و نيازمند به او. قرآن ميفرمايد : «اي مردم! شما همگي نيازمند به خداييد. تنها خداوند است كه بي نياز و شايستة هر گونه حمد و ستايش است».(1)

در آيه ديگر فرمود: « هر كسي كفر ورزد و حج را ترك كند، به خود زيان رسانده است. خداوند از همه جهانيان بي نياز است».(2)

بنابر اين خداوند بي نياز مطلق است و مخلوقات همه محتاج اويند. او است كه همة نيازهاي مخلوقاتش را بر طرف ميكند. ما انسانها كه يكي از مخلوقات خداييم، سراسر وجودمان را نياز و احتياج فرا گرفته است، مانند نياز به آب و غذا و هوا و ... كه با نبود يكي از اين ها قادر به ادامة حيات نيستيم.

يكي از نيازهاي ما نيازهاي روحي است مثل احتياج به محبت. از اين رو بچههايي كه در خانوادة خود احساس كمبود محبت نسبت به خودشان كنند، دچار اختلالات روحي و رواني ميگردند. يكي از نيازهاي واقعي و اساسي روح بشر مسئله عبادت و پرستش است، چون خداوند انسان را براي تكامل آفريده است و تكامل او جز از راه عبادت و بندگي به دست نمي¬آيد.

بنابر اين خداوند نياز به عبادت ما ندارد، بلكه ما محتاج به عبادت او هستيم كه با بندگي او به نعمت هاي جاودان نايل شويم. قرآن ميفرمايد: «كسي كه جهاد و تلاش كند، براي خود جهاد مي¬كند؛ چرا كه خداوند از همة جهانيان بي نياز است». (3)

در جاي ديگر ميفرمايد: « كسي كه عمل صالحي به جا آورد، به سود خود به جا آورده است، و كسي كه كار بدي انجام دهد، به زيان خود او است. سپس همة شما به سوي پروردگارتان باز ميگرديد».(4)

در آيه ديگر فرمود: «كسي كه پاكي گزيند، به نفع خود او است».(5)

نتيجه اينكه عبادت و اعمال صالح همه اش به سود انسان است، نه سود خدا. انسان در پرتو اعمال صالح تكامل مييابد و به آسمان قرب خدا پرواز ميكند و به خوشبختي هميشگي ميرسد. و بر اثر جرم و گناه سقوط ميكند و بر بدبختي ابدي گرفتار ميشود .

روزه يكي از عبادات بسيار مفيد براي جسم و جان است حال اگر در ماه مبارك رمضان نتوانيم روزه بگيريم يا در مورد آن كوتاهي كرديم بايد آن را به نحوي كه در دستورات ديني بيان شده انجام دهيم.(6)

 

پي نوشت ها :

1. فاطر (35) آيه 15.

2. آل عمران (3) آيه 97.

3. عنكبوت (28) آيه 6.

4. فجر (89) آيه 27-30.

5. ذاريات (51) آيه 56.

6. جهت مطالعه منفعت هاي روزه و روزه داري براي انسان، به سوال "فلسفه روزه "مراجعه شود.