پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آيا خواندن ان در زندگي تاثير منفي دارد؟
درست آن "مقرّبي" است، زيرا ارباب طلسم و ورد و افسون كه اين آيات را ساخته و پرداخته اند، در بين آيات، دعاها و ذكر ها و آيات ديگر را مي خوانند و نام هاي ملائكه...

درباره آيت الكرسي مغربي و اينكه چهل روز خواندن  ان اثر عظيمي دارد توضيح خواستم؟

آيا بطور كلي خواندن سوره هاي مغربي صحيح است؟ آيا خواندن ان در زندگي تاثير منفي دارد؟

با مراجعه به اينترنت معلوم شد چيزي به نام "آيات مغربي" ساخته و پرداخته شده است، مثل يس مغربي،فيل مغربي،توحيد مغربي، حمد مغربي، آيت الكرسي مغربي ؛ بعد در توضيح گفته شده:

درست آن "مقرّبي" است، زيرا ارباب طلسم و ورد و افسون كه اين آيات را ساخته و پرداخته اند، در بين آيات، دعاها و ذكر ها و آيات ديگر را مي خوانند و نام هاي ملائكه مقرب را مي برند و به آن ها متوسل مي شوند.

البته ارباب طلسمات براي اين دعاها و آيات و سوره هاي اختراعي، آثار و خواص بسيار برشمرده اند . متاسفانه جامعه متكي بر جهل و خرافه و شعار هم به اين ها بهاي زياد مي دهد.

دعا و عبادت بايد از جانب خدا و پيامبر و جانشينان پيامبر رسيده باشد .اين دعاها و آيات تركيبي و تلفيقي همه ساخته دست افرادي است كه به علوم غريبه و ممنوعه و...اشتغال دارند و هيچ كدام اين ها از معصوم نرسيده است.

شناخت ملائكه مقرب  فقط با تعليم خدايي ممكن است. بشر به خودي خود راه ورود به اين حوزه را ندارد. بايد فقط با استناد به سخن قطعي پيامبر و امام  و با استناد به روايات معتبر، ملائكه را معرفي كنيم و نام ببريم . اجازه توسل به آن ها بايد از جانب خدا و پيامبر رسيده باشد و اين دعاها هيچ كدام سند معتبر از معصوم و مبناي شرعي  و ديني محكم ندارند. اين نام ها و اين ملائكه در كدام حديث معتبر معرفي شده اند؟ در كدام حديث معتبر چنين ذكر و دعا و وردي از جانب معصوم وارد شده است؟

هر كس در دين خدا و عبادت و دعا، به ساخته هاي ديگران رو آورد، تكذيب خدا كرده ، به بدعت گذاران ميدان داده و...  ميدان را براي تحريف گران و خرافه سازان و دشمنان شناخته و ناشناخته دين آماده نموده است.

البته اين آيات تلفيقي با سالم بودن قرآن از تحريف منافات ندارد، زيرا بافندگان اين آيات و سوره ها آن ها را به عنوان قرآن ارائه نكرده و كسي هم آن ها را به عنوان قرآن تلقي ننموده است.