حسرت مال دنیا.سبحان الله بالاتر از ملک سلیمان.دنبال دنیا.بی ارزشی دنیا