حديث

كتاب هايي هست كه نامه هاي امام زمان را جمع آوري و بعضي هم آنها را ترجمه كرده است

غير از قرآن كه كتاب خدا و در امان از تحريف و دستبرد و دستكاري به ما رسيده، كتابي نداريم كه صد در صد محتواي آن درست باشد.

برخي از روايات موجود در كتاب صحيح بخاري و صحيح مسلم در باب هاي مختلف با روايات شيعه مطابق هستند

صفحه‌ها