پرسش وپاسخ

در كتاب هاي معتبر شيعه و سني نقل شده كه چون فاطمه(س) خدمت پيامبر خدا مي رسيد...

در من لايحضره الفقيه شماره حديث 1031 آمده است: حسن بن محبوب از علي بن حسن بن رباط و او از سعيد أعرج روايت كرده: از امام صادق(ع) شنيدم:

ابابصير از امام صادق(ع) نقل مي كند كه ايشان مي فرمايند: هر پرچمي كه قبل از قيام قائم(ع) بلند شود صاحب آن طاغوت است كه غير خدا را عبادت مي كند.

حديث مورد نظر به شرح زير در كتاب مجمع النورين به نقل از بحار الانوار آمده است:

احكام ديني براي عموم مسلمانان است و اولين كسي كه به احكام عمل مي كند ، خود پيامبر (ص) است.

صفحه‌ها