پرسش وپاسخ

قرآنی كه بر قلب پيامبر نازل شده و بر زبان ايشان جاري گشته و به گوش مردم رسيده و در قلب مؤمنان حك گرديده ، يكي بيش نيست

آتش زدن قرآن هاي مختلف در دوران عثمان رخ داد ...

صفحه‌ها