پرسش وپاسخ

در آخرالزمان كه بدترين زمان هاست، زناني هستند كه پوشيده، اما برهنه اند و از خانه با خودآرايي بيرون مي آيند.اينان از دين بيرون رفته اند و در فتنه ها واردشده اند

متاسفانه به دلايل مختلف ساختن سخن به نام پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) از همان زمان پيامبر شروع شد

صفحه‌ها