پرسش وپاسخ

در مورد جانشيني رسول خدا و امامت، در قرآن سخن صريحي نيامده است.

تركيب "اهل البيت" در قرآن دو بار آمده كه يك بار مربوط به اهل بيت حضرت ابراهيم است (1) و يك بار هم مربوط به اهل بيت حضرت رسول مي باشد (2).

ما در كار خدا و رسول نمي توانيم چون و چرا كنيم

صفحه‌ها