پرسش وپاسخ

آيات قرآن غالبا بدون مناسبت به پيامبر نازل مي شد

خط عربي آن زمان بسيار ابتدايي و خالي از نقطه و اعراب و...بود و حروف شباهت زياد به هم داشتند

قرآن‌ كريم تاكنون با رسم الخط هاي گوناگوني چاپ شده كه تمامي آن‌ها...

صفحه‌ها