پرسش وپاسخ

در مورد ترتيب فعلي قرآن ، نظر مورد اتفاقي نيست ،بلكه تقريبا سه نظر در اين زمينه وجود دارد:

.نوشته اند تقسيم قرآن به سي جزء و هر جزء به چهار حزب، پس از دوران «حجاج» و به منظور تسهيل در امر تدريس و فراگيري قرآن انجام گرفت.(1)

در دوران عثمان اختلاف در قرائت بين گروه‌هاي مختلف مردم بالا گرفت و برخي از خيرانديشان به عثمان گوشزد كردند كه بايد در اين باره اقدامي كند

صفحه‌ها