مرکز ملی پاسخگویی، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، همکاری آموزشی

مدیر حوزه های علمیه خواهران: مرکز ملی پاسخگویی آبروی حوزه و ادامه دهنده سبک حافظان تراث شیعه است.